The spouse’s share shall be retained in the execution of the marital joint property

2022-07-29 0 By

Justice Bureau of Yushu Tibetan Autonomous Prefecture ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཁང་གི་གྱོད་དཔེ།ལ ག ་ བ ས ྟ ར ་ བ ྱ ་ ཡ ུ ལ ་ ག ྱ ི ་ བ ཟ འ ་ ཟ ླ ས ་ ཁ ྲ ི མ ས ་ ཁ ང ་ ལ ་ ཁ ྱ ོ ་ ཤ ུ ག ་ ཐ ུ ན ་ མ ོ ང ་ ག ི ་ ཁ ང ་ ད བ ང ་ ཧ བ ་ འ ཚ ོ ང ་ བ ྱ ས ་ པ འ ི ་ ད ང ུ ལ ་ ལ ས ་ ར ང ་ ག ི ་ ཐ ོ བ ་ ཆ ་ ས ྟ ེ ་ ས 50% ོ ར ་ ཉ ར ་ བ ྱ ེ ད ་ པའི་རེ་འདུན་ཞུ་ཆོག Supreme Court case:The person subjected to execution of the spouse may request the court to retain its 50% share of joint real estate auction བ ཤ ེ ར ་ ར ི མ ་ ག ཉ ི ས ་ པ འ ི ་ ཁ ྲ ི མ ས ་ ཁ ང ་ ། ག ཅ ི གཁ ྲ ེ ང ་ ཅ ི ་ ཅ ི ག ་ ག ི ས ་ ལ ག ་ བ ས ྟ ར ་ ར ེ ་ ཞ ུ ་ བ ྱ ས ་ པ འ ི ་ ག ྱ ོ ད ་ འ བ ྲ ེ ལ ་ བ ུ ་ ལ ོ ན ་ ཉ ི ད ་ ཁ ྱ ོ ་ ཤ ུ ག ་ ཐ ུ ན ་ མ ོ ང ་ ག ི ་ བ ུ ་ ལ ོ ན ་ ཡ ི ན ་ མ ི ན ་ ས ྐ ོ ར ་ ག ྱ ི ་ ག ན ད ་ ད ོ ན །ང ེ ད ་ ཁ ྲ ི མ ས ་ ཁ ང ་ ག ི ས ་ ང ོ ས ་ འ ཛ ི ན ་ བ ྱ ས ་ པ ་ འ ད ི ་ ལ ྟ ར ་ ཏ ེ །ག ྱ ོ ད ་ ད ོ ན ་ འ ད ི ་ པ ར ་ ཀ ྲ ང ་ མ ི ་ མ ི ག ་ ག ི ས ་ ཞ ུ ས ་ པ ་ ན ི ་ ག ྱ ོ ད ་ ག ཞ ི འ ི ་ ཕ ྱ ི ་ མ ི ་ ལ ་ བ ས མ ་ འ ཆ ར ་ མ ི ་ མ ཐ ུ ན ་ པ ་ ཡ ོ ད ་ པ འ ི ་ ཞ ུ ་ ས ྦ ྱ ོ ར ་ ཡ ི ན ་ ཞ ི ང ་ །ད ེ ར ་ ར ང ་ ཉ ི ད ་ ད ང ་ ཉ ེ ང ་ ཅ ི ་ ཅ ི ག ་ ག ི ་ མ ི ང ་ ཞ བ ས ་ ས ུ ་ ཡ ོ ད ་ པ འ ི ་ ཁ ང ་ ད བ ང ་ ཐ ད ་ ཁ ྲ ེ ང ་ ཅ ི ་ ཅ ི ག ་ ག ི ་ ལ ག ་ བ ས ྟ ར ་ འ ད ོ ད ་ ཚ ུ ལ ་ ར ྩ ི ས ་ མ ེ ད ་ ག ཏ ོ ང ་ ད ག ོ ས ་ པ འ ི ་ ར ེ ་ འ ད ུ ན ་བ ཏ ོ ན ་ ཡ ོ ད །ད ེ ་ ཡ ང ་ ཁ ྲ ི མ ས ་ ལ ྟ ར ་ ག ྱ ོ ད ་ ག ཞ ི འ ི ་ ཕ ྱ ི ་ མ ི ་ ལ ་ ལ ག ་ བ ས ྟ ར ་ བ ས མ ་ འ ཆ ར ་ མ ི ་ མ ཐ ུ ན ་ པ ་ ཡ ོ ད ་ པ འ ི ་ ཞ ུ ་ ས ྦ ྱ ོ ར ་ ག ྱ ི ་ འ བ ྲ ེ ལ ་ ཡ ོ ད ་ ག ཏ ན ་ འ བ ེ བ ས ་ ག ཞ ི ར ་ བ ཟ ུ ང ་ ན ས ་ འ ད ྲ ི་ བ ཤ ེ ར ་ བ ྱ ེ ད ་ པ ་ ད ང ་ ། ག ྱ ོ ད ་ འ བ ྲ ེ ལ ་ ལ ག ་ བ ས ྟ ར ་ ར ྒ ྱ ུ ་ ན ོ ར ་ ཉ ི ད ་ ལ ག ་ བ ས ྟ ར ་ ས ེ ལ ་ བ འ ི ་ ཚ ད ་ ད ུ ་ འ ད ང ་ མ ི ན ་ ག ཏ ན ་ འ ཁ ེ ལ ་ བ ྱ ེ ད ་ ད ག ོ ས །ཉ ེ ང ་ ཅ ི ་ ཅ ི ག ་ ག ི ་ བ ུ ་ ལ ོ ན ་ ཉ ི ད ་ ཁ ྱ ོ ་ ཤ ུ ག ་ ཐ ུ ན ་ མ ོ ང ་ ག ི ་ བ ུ ་ ལ ོ ན ་ ན མ ་ ཡ ང ་ ན ་ ཁ ོ ་ པ ་ ས ྒ ེ ར ་ ག ྱ ི ་ བ ུ ་ ལ ོ ན ་ ག ང ་ ད ུ ་ ག ཏ ོ ག ས ་ མ ི ན ་ བ ར ྟ ག ་ ར ྒ ྱ ུ ་ ན ི ་ ག ྱ ོ ད ་ ག ཞ ི འ ི ་ཕ ྱ ི ་ མ ི ་ ལ ་ ལ ག ་ བ ས ྟ ར ་ བ ས མ ་ འ ཆ ར ་ མ ི ་ མ ཐ ུ ན ་ པ ་ ཡ ོ ད ་ པ འ ི ་ ཞ ུ ་ ས ྦ ྱ ོ ར ་ ག ྱ ི ་ ཁ ྱ བ ་ ཁ ོ ང ས ་ ས ུ ་ མ ི ་ འ ད ུ །ད ེ ར ་ བ ར ྟ ེ ན ་ བ ཤ ེ ར ་ ར ི མ ་ ཐ ོ ག ་ མ འ ི ་ ཁ ྲ ི མ ས ་ ཁ ང ་ ག ི ས ་ ཉ ེ ང ་ ཅ ི ་ ཅ ི ག ་ ག ི ་ བ ུ ་ ལ ོ ན ་ ཉ ི ད ་ ཁ ྱ ོ ་ ཤ ུ ག ་ ཐ ུ ན ་ མ ོ ང ་ ག ི ་ བ ུ ་ ལ ོ ན ་ ད ུ ་ ག ཏ ོ ཊ ་ མ ི ན ་ ལ ་ བ ར ྟ ག ་ པ འ ི ་ འ ད ྲ ི ་ བཤ ེ ར ་ ན ི ་ མ ི ་ འ ཚ མ ་ པ ་ ཡ ི ན ་ ཕ ྱ ི ར ་ ང ེ ད ་ ཁ ྲ ི མ ས ་ ཁ ང ་ ག ི ས ་ བ ཟ ོ ་ བ ཅ ོ ས ་ བ ྱ ས ་ པ ་ ཡ ི ན ། second-instance court: a, about XXL one for enforcement case involved whether debt belongs to the joint debt problems.We believe this case chapter so-and-so is an outsider execution objection lawsuit filed, request to exclude XXL one for yourself and ning so-and-so’s property, in accordance with the law shall be in accordance with the relevant provisions of an outsider execution objection proceeding to trial, that will be enough to eliminate on property case involving execution, ning so-and-so incurred debt belongs to joint debt or to his personal debts,It does not belong to the hearing scope of the lawsuit of execution objection by an outsider.Therefore, the court of first instance will try whether The debt of Ning so-and-so belongs to the joint debt of husband and wife, which is improper, and the court will correct it according to law.ག ཉ ི ས ། ག ྱ ོ ད ་ འ བ ྲ ེ ལ ་ ཁ ང ་ པ ་ ཨ ང ་ པ 1288 ་ ཁ ྱ ོ ་ ཤ ུ ག ་ ཐ ུ ན ་ མ ོ ང ་ ག ི ་ ར ྒ ྱ ུ ་ ན ོ ར ་ ད ུ ་ ག ཏ ོ ག ས ་ མ ི ན ་ ས ྐ ོ ར ་ ག ྱ ི ་ ག ན ད ་ ད ོ ན །ཀ ྲ ང ་ མ ི ་ མ ི ག ་ ག ི ས ་ ཁ ང ་ ད བ ང ་ ད ེ ་ ན ི ་ ར ང ་ ག ི ་ མ ི ང ་ ཞ བ ས ་ ས ུ ་ ཐ ོ ་ འ ག ོ ད ་ བ ྱ ས ་ ཡ ོ ད ་ པ ་ མ ་ ཟ ད །ར ང ་ ག ི ་ ཕ ་ མ ས ་ མ ་ ད ང ུ ལ ་ བ ཏ ང ་ ན ས ་ ཀ ྲ ང ་ མ ི ་ མ ི ག ་ ལ ་ ས ྤ ྲ ད ་ པ ་ ཡ ི ན ་ པ ས ་ ར ང ་ ཉ ི ད ་ ས ྒ ེ ར ་ ག ྱ ི ་ ར ྒ ྱ ུ ་ ན ོ ར ་ ད ུ ་ ག ཏ ོ ག ས ་ པ ་ ཡ ི ན ་ ག ཤ ི ས ་ ཁ ྲ ེ ང ་ ཅ ི ་ ཅ ི ག ་ ག ི ་ ལ ག ་ བ ས ྟ ར ་ར ེ ་ འ ད ུ ན ་ ར ྩ ི ས ་ མ ེ ད ་ ག ཏ ོ ང ་ ད ག ོ ས ་ པ འ ི ་ ང ོ ས ་ འ ཛ ི ན ་ བ ྱ ས ་ ཡ ོ ད ། ད ེ ར ་ ང ེ ད ་ ཁ ྲ ི མ ས ་ ཁ ང ་ ག ི ་ ང ོ ས ་ འ ཛ ི ན ་ ན ི ་ འ ད ི ་ ལ ྟ ་ ཏ ེ །1288 པ ཁ ང ་ པ ་ ཨ ང ་ ་ ན ི ་ ཀ ྲ ང ་ མ ི ་ མ ི ག ་ ག ི ་ མ ི ང ་ ཞ བ ས ་ ས ུ ་ ཐ ོ ་ འ ག ོ ད ་ བ ྱ ས ་ ཡ ོ ད ་ པ ་ མ ་ ཟ ད །ཁ ང ་ ད བ ང ་ ད ེ ་ ཡ ང ་ ཀ ྲ ང ་ མ ི ་ མ ི ག ་ ད ང ་ ཉ ེ ང ་ ཅ ི ་ ཅ ི ག ་ ག ི ་ བ ཟ འ ་ ཚ ང ་ འ བ ྲ ེ ལ ་ བ ་ ག ན ས ་ མ ུ ས ་ ར ི ང ་ ཉ ོ ས ་ པ ་ ཡ ི ན ་ པ ས ་ ཁ ྲ ི མ ས ་ ལ ྟ ར ་ ཁ ྱ ོ ་ ཤ ུ ག ་ ཐ ུ ན ་ མ ོ ང ་ ག ི ་ ར ྒ ྱ ུ ་ ན ོ ར ་ དུ ་ ག ཏ ོ ག ས ་ འ ོ ས ་ པ ་ ཡ ི ན །ཀ ྲ ང ་ མ ི ་ མ ི ག ་ ག ི ས ་ ད the ང ུ ལ ་ ས ྨ ར ་ ས ྤ ྲ ད ་ པ འ ི ་ ད ང ུ ལ ་ ཁ ང ་ ག ི ་ ཐ ོ ་ བ ྱ ང ་ “ས ོ ག ས ་ ད པ ང ་ ར ྟ ག ས ་ ར ྩ ི ས ་ འ བ ུ ལ ་ ཞ ུ ས ་ ན ས ་ ག ྱ ོ ད ་ འ བ ྲ ེ ལ ་ ཁ ང ་ པ ་ ན ི ་ ད ོ ན ་ ད ང ོ ས ་ ཐ ོ ག ་ ཁ ོ ་ པའ ི ་ ཕ ་ མ ས ་ མ ་ ད ང ུ ལ ་ བ ཏ ང ་ པ ་ ར ་ ས ྤ ྲ ོ ད ་ བ ྱ ས ་ ཡ ོ ད ་ ཀ ྱ ང ་ །ཁ ང ་ ད བ ང ་ ད ེ ་ ཉ ི ད ་ ཁ ོ འ ི ་ ཕ ་ མ འ ི ་ ཁ ང ་ ད བ ང ་ ཡ ི ན ་ པ འ མ ་ ཡ ང ་ ན ་ ཁ ོ འ ི ་ ཕ ་ མ ས ་ ཉ ོ ས ་ ར ྗ ེ ས ་ ཀ ྲ ང ་ མ ི ་ མ ི ག ་ ལ ་ ས ྤ ྲ ོ ད ་ ས ྟ ེ ར ་ བ ྱ ས ་ པ ་ བ ཅ ས ་ ཡ ོ ང ས ་ ས ུ ་ ར ་ ས ྤ ྲ ོ ད ་ བ ྱ ེ ད ་ ཐུ བ ་ ཀ ྱ ི ་ མ ེ ད །ད ེ ར ་ བ ར ྟ ེ ན ་ ཀ ྲ ང ་ མ ི ་ མ ི ག ་ ག ི ས ་ ཁ ང ་ ད བ ང ་ ད ེ ་ ཉ ི ད ་ ཁ ོ ་ པ ་ ས ྒ ེ ར ་ ག ྱ ི ་ ར ྒ ྱ ུ ་ ན ོ ར ་ ཡ ི ན ་ པ ་ མ ་ ཟ ད ་ ལ ག ་ བ ས ྟ ར ་ ར ྩ ི ས ་ མ ེ ད ་ ག ཏ ོ ང ་ ད ག ོ ས ་ པ འ ི ་ ས ྐ ོ ར ་ ལ ་ ད ོ ན ་ ད ང ོ ས ་ད ང ་ བ ཅ འ ་ ཁ ྲ ི མ ས ་ ཀ ྱ ི ་ ག ཞ ི ་ འ ཛ ི ན ་ ས ་ ག ང ་ ཡ ང ་ མ ེ ད །བ ཤ ེ ར ་ ར ི མ ་ ཐ ོ ག ་ མ འ ི ་ ཁ ྲ ི མ ས ་ ཁ ང ་ ག ི ་ ཁ ང ་ ད བ ང ་ ད ེ ་ ཉ ི ད ་ ལ ག ་ བ ས ྟ ར ་ ད ང ་ ཁ ང ་ ད བ ང ་ ད ེ ་ ཉ ི ད ་ ཀ ྱ ི ་ ར ི ན ་ ར ྩ འ ི ་ ཕ ྱ ེ ད ་ ཀ ་ ས ོ ར ་ ཉ ར ་ བ ྱ ས ་ ན ས ་ ཀ ྲ ང ་ མ ི ་ མ ི ག ་ ལ ་ ད བ ང ་ དག ོ ས ་ པ འ ི ་ ཁ ྲ ི མ ས ་ བ ཅ ད ་ ལ ་ མ ི ་ འ ཚ མ ་ པ ་ ཅ ི ་ ཡ ང ་ མ ་ མ ཐ ོ ང ་ ། # 2, about the case involved 1288 houses belong to the common property of husband and wife.Zhang xx thinks that the property is registered in his name, and is bought by his parents and donated to Zhang xx, belongs to his personal property, should exclude Chen’s application execution.This court thinks, 1288 house is registered in the name of zhang so-and-so, and the house property department is purchased during the marriage of Zhang so-and-so and Ning so-and-so, should belong to the common property of husband and wife according to law.Although Zhang submitted the Bank Cash Payment Slip and other evidence to prove that the property involved in the case was actually funded by her parents, it could not fully prove that the property was her parents’ property or was given to Zhang after her parents bought it. Therefore, Zhang’s claim that the property was her personal property and her request for exclusion from execution were not based on facts and laws.The court of first instance ordered the execution of the property and reserved half of the share of the change price of the property to Be owned by Zhang xx, without exception.ག ས ུ མ ། ཧ བ ་ འ ཚ ོ ང ་ བ ྱ ས ་ པ འ ི ་ ག ྱ ོ ད ་ འ བ ྲ ེ ལ ་ ཁ ང ་ པ ་ ཨ ང ་ པ 102 ་ ཡ ི ་ ལ ག ་ བ ས ྟ ར ་ ཐ ོ བ ་ ས ྐ ལ ་ ཕ ྱ ེ ་ ཀ ་ ཀ ྲ ང ་ མ ི ་ མ ི ག ་ ལ ་ ས ོ ར ་ ཉ ར ་ བ ྱ ེ ད ་ ད ག ོ ས ་ མ ི ན ་ ད ང ་ །ཀ ྲ ང ་ མ ི ་ མ ི ག ་ ག ི ས ་ ལ ོ ག ས ་ ས ུ ་ འ ོ ས ་ མ ི ན ་ ཁ ེ ་ ས ྤ ོ ག ས ་ བ ླ ང ས ་ པ འ ི ་ ཞ ུ ་ ས ྦ ྱ ོ ར ་ བ ྱ ེ ད ་ ད ག ོ ས ་ མ ི ན ་ ས ྐ ོ ར ་ ག ྱ ི ་ ག ན ད ་ ད ོ ན །ང ེ ད ་ ཁ ྲ ི མ ས ་ ཁ ང ་ ག ི ་ ང ོ ས ་ འ ཛ ི ན ་ ན ི ་ འ ད ི ་ ལ ྟ ་ ཏ ེ །ག ྱ ོ ད ་ འ བ ྲ ེ ལ ་ ཁ ང ་ པ ་ ཨ ང ་ པ 102 ་ ན ི ་ ཉ ེ ང ་ ཅ ི ་ ཅ ི ག ་ ག ི ་ མ ི ང ་ ཞ བ ས ་ ས ུ ་ ཐ ོ ་ འ ག ོ ད ་ བ ྱ ས ་ ཡ ོ ད ་ ན འ ང ་ ཁ ང ་ པ ་ ད ེ ་ ན ི ་ ཀ ྲ ང ་ མ ི ་ མ ི ག ་ ད ང ་ ཉ ེ ང ་ ཅ ི ་ ཅ ི ག ་ ག ཉ ི ས ་ ཀ ྱ ི ་ བ ཟ འ་ ཚ ང ་ འ བ ྲ ེ ལ ་ ར ྒ ྱ ུ ན ་ མ ་ ཆ ད ་ པ འ ི ་ ག ོ ང ་ ད ུ ་ ཐ ོ བ ་ པ ་ ཞ ི ག ་ ཡ ི ན ་ ཕ ྱ ི ར ་ ཁ ྲ ི མ ས ་ ལ ྟ ར ་ ཁ ྱ ོ ་ ཤ ུ ག ་ ཐ ུ ན ་ མ ོ ང ་ ག ི ་ ར ྒ ྱ ུ ་ ན ོ ར ་ ཡ ི ན ་ པ ར ་ ང ོ ས ་ འ ཛ ི ན ་ བ ྱ ེ ད ་ འ ོ ས །ད ་ ད ུ ང ་ ང ེ ད ་ ཁ ྲ ི མ ས ་ ཁ ང ་ ག ི ་ ང ོ ས ་ འ ཛ ི ན ་ ན ི ་ འ ད ི ་ ལ ྟ ་ ཏ ེ །ལ ག ་ བ ས ྟ ར ་ ར ྒ ྱ ུ ད ་ ར ི མ ་ ག ྱ ི ་ ཁ ྲ ོ ད ་ ད ུ ་ ད ོ ་ བ ད ག ་ ག ི ས ་ ལ ག ་ བ ས ྟ ར ་ ག ོ ་ ར ི མ ་ ག ྱ ི ་ ག ཏ ན ་ འ བ ེ བ ས ་ ད ུ ས ་ ཡ ུ ན ་ ན ང ་ ད ུ ་ བ ས མ ་ འ ཆ ར ་ མ ི ་ མ ཐ ུ ན ་ པ ་ བ ཏ ོ ན ་ མ ེ ད ་ ན འ ང ་ ད ེ འ ི ་ད ང ོ ས ་ ག ཞ ི འ ི ་ ཁ ེ ་ ད བ ང ་ ཤ ོ ར ་ མ ྱ ོ ང ་ མ ེ ད ་ ས ྟ བ ས ། ཀ ྲ ང ་ མ ི ་ མ ི ག ་ ལ ་ ཁ ྱ ོ ་ ཤ ུ ག ་ ཐ ུ ན ་ མ ོ ང ་ ར ྒ ྱ ུ ་ ན ོ ར ་ ག ི ་ བ བ ས ་ འ ོ ས ་ ཐ ོ བ ་ ཆ ་ ས ྔ ར ་ བ ཞ ི ན ་ ཡ ོ ད ་ པ ་ ཡ ི ན །ད ེ ར ་ བ ར ྟ ེ ན ་ ག ྱ ོ ད ་ འ བ ྲ ེ ལ ་ ཁ ང ་ པ ་ ཨ ང ་ པ 102 ་ ལ ག ་ བ ས ྟ ར ་ བ ྱ ེ ད ་ པ འ ི ་ བ ར ྒ ྱ ུ ད ་ ར ི མ ་ ན ང ་ ཀ ྲ ང ་ མ ི ་ མ ི ག ་ ལ ་ ད བ ང ་ བ འ ི ་ ས ྐ ལ ་ ཐ ོ བ ་ ཕ ྱ ེ ད ་ ཀ ་ ཁ ྲ ི མ ས ་ ལ ྟ ར ་ ས ོ ར ་ ཉ ར ་ བ ྱེ ད ་ ད ག ོ ས ། ཡ ང ་ ག ྱ ོ ད ་ འ བ ྲ ེ ལ ་ ཁ ང ་ པ ་ ཨ ང ་ པ 1288 ་ ལ ག ་ བ ས ྟ ར ་ བ ྱ ེ ད ་ མ ག ོ ་ མ ་ ཚ ུ ག ས ་ ག ོ ང ་ ད ུ ་ ད ེ ་ ད ང ་ མ ཉ མ ་ ད ུ ་ ཐ ག ་ ག ཅ ོ ད ་ བ ྱ ས ་ ན འ ང ་ འ ཐ ུ ས ་ ཏ ེ །ག ྱ ོ ད ་ འ བ ྲ ེ ལ ་ ཁ ང ་ པ ་ ཨ ང ་ པ 1288 ་ ལ ག ་ བ ས ྟ ར ་ བ ྱ ེ ད ་ ས ྐ བ ས ་ ཧ བ ་ འ ཚ ོ ང ་ བ ྱ ས ་ པ འ ི ་ ར ི ན ་ ར ྩ འ ི ་ ཕ ྱ ེ ད ་ ཀ ་ ཀ ྲ ང ་ མ ི ་ མ ི ག ་ ལ ་ ད བ ང ་ བ ་ བ ྱ ེ ད ་ ར ྒ ྱ ུ ་ ད ང ་ །ཉ ེ ང ་ ཅ ི ་ ཅ ི ག ་ ལ ་ ད བ ང ་ བ འ ི ་ ར ི ན ་ བ བ ས ་ ཕ ྱ ེ ད ་ ཀ ་ ག ཞ ན ་ ད ེ ་ ལ ག ་ བ ས ྟ ར ་ བ ྱ ེ ད ་ ས ྐ བ ས ་ ཁ ང ་ པ ་ ཨ ང ་ པ 102 ་ ཧ བ ་ འ ཚ ོ ང ་ བ ྱ ས ་ པ འ ི ་ ར ི ན ་ ར ྩ ་ ས ྒ ོ ར 4684134.3 ག ་ ྱ ི ་ ཕ ྱ ེ ད ་ཀ ་ ས ྟ ེ ་ ས ྒ ོ ར ་ འ 2342067.15 ཕ ྲ ི ་ འ ཐ ེ ན ་ བ ྱ ེ ད ་ ད ག ོ ས ། three, about the case involved 102 homes in the sale, whether it shall leave out the chapter so-and-so share half of the implementation of paragraph, chapter x if you need further mention the question of the litigation of unjust enrichment.The court holds that the house no. 102 involved in the case was registered under the name of Ning, but the house was acquired during the marriage of Zhang and Ning, which should be identified as the joint property of the couple according to law. When the court of first instance executed the house, half of the share belonging to Zhang should be retained.The court holds that in the execution procedure, although the parties did not raise objections within the period specified in the execution procedure, their substantive rights have not been lost, and Zhang still enjoys the corresponding share of the joint property of the couple. Therefore, the house no. 102 involved in the case should retain half of the share belonging to Zhang in the execution process according to law.When the execution of house no. 1288 has not begun, it can be dealt with together, that is, when the execution of house No. 1288 is involved, half of the auction price should be attributed to Zhang xx, and when the execution of the other half of the execution money belongs to Ning XX, half of the auction money of House No. 102, 4684134.3 yuan, 2342067.15 yuan, should be deducted.